بهترین راه موفقیت و خوشبختی در

جهان این است که خودتان به

نصیحت‌هایی که به دیگران می‌کنید،

عمل کنید.

بازنشر