‏رفتم شیرینی فروشی
یه دختر و پسر اومده بودن
دختره نیم کیلو ژل لب زده بود
یه چسبم زده بود رو دماغش و آویزون دست پسره شده بود
میگفت شیلینی تَل میقام.
مرده بهش گفت هروقت یاد گرفتی درست حرف بزنی
بیا بهت شیرینی میفروشمبازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.