من هميشه خوشحالم ؛ مى دانيد چرا؟
برای اينكه از هيچ كس برای چيزى انتظار ندارم!

انتظارات هميشه صدمه زننده هستند.
زندگى كوتاه است پس به زندگى ات عشق بورز ؛ خوشحال باش و لبخند بزن!
فقط برای خودت زندگى كن و قبل از اينكه صحبت كنى ؛ گوش كن
قبل از اينكه بنويسى ؛ فكر كن
قبل از اينكه دعا كنى ؛ ببخش
قبل از تنفر ؛ عشق بورز...

زندگى اين است:
احساسش كن ؛ زندگى كن و لذت ببر🍃🍃🍃

بازنشر