ساعت ها لحظه به لحظه می گذرند و هنوزم منتظرم نامه ای بر پای کبوتری ببندی و به سویم بفرستی
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.