فرﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ، ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﺟﺬﺏ ﮐﻦ،
فراتر از همیشه، محبت کن ...

پسند

بازنشر