فرﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻥ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ، ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﻦ،
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﺟﺬﺏ ﮐﻦ،
فراتر از همیشه، محبت کن ...

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر