میلیونهاصفت خوب داشته باشی وپول نداشته باشی بهت نگاه هم نمیکنن ومیلیونهاصفت بدداشته باشی وپول داشته باشی جلوت دولاراست میشن...این شده روزگارمون

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.