میلیونهاصفت خوب داشته باشی وپول نداشته باشی بهت نگاه هم نمیکنن ومیلیونهاصفت بدداشته باشی وپول داشته باشی جلوت دولاراست میشن...این شده روزگارمون

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.