تنها راهی که میشود
يك زندگی بهتر داشت
این است که رشد کنیم

تنها راهی که میشود رشد کرد
این است که تغییر کنیم
تنها راهی که میشود تغییر کرد
این است که چیزهای جدید یاد بگیریم...

پسند

بازنشر