🌻✨یادت باشه
🌻✨مشڪلات هم تاریخ انقضا دارند...

🌻✨پس هروقت عرصه بهت تنگ شد
🌻✨این جمله رو زیاد تڪرار ڪن:

🌻✨این نیز بڪَذرد..

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.