برای خوشبختی راه درازی نروید ...
دنبال داشتن آدم خاصی ...
شغل خاصی ...
موقعیت و مدرک و
قیافه ی خاصی نباشید ...!
خوشبختی یعنی که از همین چیزهای مثلا معمولی و دم دستی ، لذت ببرید ...!
از همین چیزهای ساده ای که یادتان رفته
روزی ...
شبی ...
وقتی ...
داشتنش آرزویتان بود ...!
خوشبختی را با همین چیزهای معمولی
به خانه هایتان بیاورید ...!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر