کسی گفت: «آقای کوینر، قاضیانِ ما رشوه‌خوار هستند.»

آقای کوینر پاسخ داد: «متاسفانه اصلاً این‌طور نیست؛ حتی با بالاترین مبالغ هم نمی‌توان آن‌ها را تطمیع کرد تا حق را بگویند.

(داستانک‌های فلسفی)