.. دل نامه ..

ای خورشید من!
چنان به مهر هویدایی که هرچه وفا بوده ام به نظر نیست جز جفایی!!
تا به نیکی ام آراستی همه جورم وفا شدی!!

بازنشر