مراحل خرید کردن خانوما:

1 چیزی لازم ندارم فقط نگاه کنم 😒

2 پوشیدنش ک ضررنداره 😏

3 انگاربرای من ساختنش 😍

4 حالا ی بار ک صدبار نمیشه ☺️

5 آقا اینوحساب کنید 😁😁

بازنشر