اگه کسیو پیدا کردی که روزشو با حرف زدن باهات شروع می‌کنه، شبشو با حرف زدن باهات تموم، ریز به ریز اتفاقات هر روزشو برات تعریف می‌کنه، به جزئیات چیزای که دوست داری توجه می‌کنه، اخلاقش با تو بهتر از همست، پای غر زدنات می شینه، برات صبوری می‌کنه، اخم و تَخمات رو به جون می‌خره و تا آخر شب باهات بیدار می‌مونه؛ هیچوقت گمش نکن. مثلش پیدا نمی‌شه...

بازنشر