در دادگاه قاضی اعلام کرد :
این آقا با بیل زنش رو کشته و
به اعدام محکوم شد ..
یکی بلند شد به متهم گفت :
تف تو صورتت ، بیشرف ..!
قاضی گفت :
آقا بشین سرجات به شما چه مربوطه ؟
یارو گفت :
دوسال همسایه شم بهش میگم بیل داری میگه نه ...!!

پسند

بازنشر