afra.
عکاسي و تصوير
۶ پست
۴ مشترک
۴ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۲۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۱۳
مبنای تعداد ارسال رتبه ۹۹

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

تبلیغات

مشترکین

آرزوهایی که فراموش میشن کجا میرن؟توام برو همونجا؛میخوام فکر کنم یه آرزو بودی که از خیالم رفتی نه حقیقتی که ترکم کرد.
-نیهاد
ما عادت نمیکنیم
مگر آنکه چیزی درونمان بمیرد
فکرش را بکن
چه چیزهایی درونمان مردند
تا توانستیم
به همه ی آنچه پیرامونمان است
عادت کنیم..
احوال دل مپرس
که خون ریزد از قلم،
وقتی‌که می‌رسم
سرِ شرحِ بیانِ دل
(:
بازنشر کرده است.
و ، همان‌کسی رهایت می‌کند که به او گفته بودی
«از رها شدن خسته‌ای».
وقتی از طبیعت سطحی و پوچ اندیشه‌های دیگران، تنگی نظرشان، پستی نیت‌های‌شان، حقارت دیدگاه‌های‌شان و تعداد خطاهای‌شان کاملا آگاه می‌شویم، کم‌کم به چیزی که در سرشان می‌گذرد، بی‌اعتنا می‌شویم.

| آلن دوباتن، اضطراب موقعیت‌ |
تمام این سال‌ها مدام سعی کردم زندگی کنم.نشد! یا زندگی رو زیادی جدی گرفتم یا اینی که من دارم باهاش دست و پنجه نرم میکنم زندگی نیست.
دلم گرفته از این همه چنگ به دیوار همسایه زدن. کاش میتونستم خودم برای خودم کاری کنم.
مشاهده ۵ دیدگاه ارسالی ...