دانستنیهای کیهان

در این گروه آخرین اخبار علمی ویافته های دانشمندان و تاثیر ان در اعتقا.. بیشتر

دانستنیهای کیهان
علم و تکنولوژي
۴ پست
۱۳ مشترک
۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۹۲
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۰۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۸۲

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

🌗حدود ۸۴ درصد از ماده در جهان نه نوری را جذب و نه از خود منتشر می‌کنند، این بخش ‌_تاریک نام دارد و از طریق تأثیر بر نیروی گرانشی ماده‌ مرئی، و ساختار انبساطی جهان قابل اثبات است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
در این گروه چیزای جالب ببین