دانستنیهای کیهان

در این گروه آخرین اخبار علمی ویافته های دانشمندان و تاثیر ان در اعتقا.. بیشتر

دانستنیهای کیهان
علم و تکنولوژي
۴ پست
۶ مشترک
۳ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۹۷
مبنای تعداد هوادار رتبه ۲۰۶
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۷۳

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

مشترکین

🌗حدود ۸۴ درصد از ماده در جهان نه نوری را جذب و نه از خود منتشر می‌کنند، این بخش ‌_تاریک نام دارد و از طریق تأثیر بر نیروی گرانشی ماده‌ مرئی، و ساختار انبساطی جهان قابل اثبات است.
بازنشر کرده است.
بازنشر کرده است.
در این گروه چیزای جالب ببین