ClicK BaX
۴ پست
۴۶ مشترک
۲۱ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۷۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۸۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۸۱

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.

بازنشر کرده است.

رند عالم سوز را
بامصلحت بینی چه کار؟

کار مُلک است آنکه
تدبیرو تأمل بایدش .
/
( حافظ جان )
/


... !/
نیاز نیست اطرافمون پر از آدم باشه
همون چند نفری که هستند آدم باشند کافیه!
بازنشر کرده است.

خیلی چیزا گفتنی نیست . 

دیدگاه غیرفعال شده است.
بازنشر کرده است.

 یک تو آزردی مرا یک جهان شادم نکرد .
دیدگاه غیرفعال شده است.