HarfeAwal

حرف، حرف می آورد حرف تو اما، اشکـــ بیشتر

HarfeAwal
روزنوشت و شخصی
۲ پست
۳۶ مشترک
۱۵ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۹۴
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۱۱
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۹۵

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.