HarfeAwal

حرف، حرف می آورد حرف تو اما، اشکـــ بیشتر

HarfeAwal
روزنوشت و شخصی
۲ پست
۲۹ مشترک
۸ پسند
عمومی

رتبه گروه

مبنای تعداد کاربر رتبه ۱۰۰
مبنای تعداد هوادار رتبه ۱۴۷
مبنای تعداد ارسال رتبه ۱۸۸

گروه امروز فاقد فعالیت بوده است.

کاربر فعال ماه مشخص نمی‌باشد.