عنوان مسابقه : بهترین اثر خطاطی
توضیح مسابقه : مسابقه بهترین دست خط
وضعیت : غیرفعال
تعداد کاندیدا : ۱۰ کاربر
تاریخ شروع : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
تاریخ پایان : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

شما تنها می‌توانید به یکی‌از شرکت‌کنندگان در مسابقه رای دهید،
اما تا پیش‌از پایان زمان رای‌گیری امکان تغییر رای میسر خواهد بود.

شرکت در نظرسنجی به‌صورت رای‌گیری مخفی بوده است.

کسی مرتکب تخلف نشده است.

مسئولین برگزاری