عنوان مسابقه : سردار سلیمانی
توضیح مسابقه : مسابقه بزرگ #قاسم_سلیمانی
وضعیت : غیرفعال
تعداد کاندیدا : ۱۳ کاربر
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شما تنها می‌توانید به یکی‌از شرکت‌کنندگان در مسابقه رای دهید،
اما تا پیش‌از پایان زمان رای‌گیری امکان تغییر رای میسر خواهد بود.

شرکت در نظرسنجی به‌صورت رای‌گیری مخفی بوده است.

کسی مرتکب تخلف نشده است.

مسئولین برگزاری