maghzkhali
۳ پست
۵ امتیاز

تبلیغات

تصاویر اخیر

موردی برای نمایش وجود ندارد.
برای ساختن کشتی آرزوهایت
هر چقدرهم که سخت باشد
صبر کن
چراکه قایق کاغذی رویاها
خیلی زود تر از
آن چه فکر می‌کنی
زیر آب خواهد رفت
سیمین دانشور
هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…
یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد !

پروفسور محمود حسابی
همه یِ ما باید کسی را داشته باشیم
که وقتی یک روز ، روزِ ما نبود
بنشینیم رو به رویش و غرغر کنان از سیر تا پیازِ تمامِ بد بیاری هایمان را برایش تعریف کنیم
و او هم لبخند به لب گوش کند و پایانِ هر جمله مان بگوید
"حق داشتی پس اینقد عصبی بشی،
حالا ولش کن مهم نیست،
فدایِ سرت" .

میدانید آدم هرچقدر هم قوی باشد
باید کسی را داشته باشد
که حالِ بدش را بفهمد
که نگذارد
به حالِ خودش بماند
کسی که حالمان را به حالش گره زده باشد..