اکبر کا
۷۱۳ پست
۲۴ دنبال‌کننده
۲,۴۶۰ امتیاز

تبلیغات

تصاویر اخیر

بر چیده بکن
آنچه به حال دل تو
بد چیره شده
کا اکبر
بازنشر کرده است.
گر عاشق خود
هیچ نباشی
نرسی
بر عشق جنون
کا اکبر
بازنشر کرده است.
گر عاشق خود
هیچ نباشی
نرسی
بر عشق جنون
کا اکبر
برای دل محجور خودت
به تنهایی
لبخند زن
ببین چه معجزه می کند
این لبخند
کا اکبر
برای رفع چروک‌های پیراهن
نیاز به حرارت بالا داری
اما
برای رفع چروک‌های صورتت
تنها کافیست
لبخند بزنی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
ساده بودم
که دلم
در همه جا
صبر نداشته
آنچه می دید
به دلش راه نداشت
کا اکبر
بازنشر کرده است.
دستم
به دعا بود
ولی
دل به گناه
ترسم بمانم
به این دل
خدایا:
تو یاری بنما
کا اکبر
بازنشر کرده است.
در عشق
نه بیزارم
نه در رازم
در عشق
کمی پرواز
با حال دلی از ناز
کا اکبر
بازنشر کرده است.
بس است
مرا
با تو
یک نفسی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
همین بس
که به عشق
میرسیم
نارسیم
انوقت
که برسیم
بی نفسیم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
با تو
هرگز
در دلم تنها نبودم
جز آن لحظه
که بی تو ماندم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
دوست دارم
بر لبت
هر دم بچینم
بوسه ای
کا اکبر
بازنشر کرده است.
بلبل زیبا سخن
از هر دری گوید سخن
چون که مینا می‌زند لب
بر لبش عشق اید در میان
کا اکبر
بازنشر کرده است.
نی ز انم
نی ز اینم
چون ضمیرم
در زمینه
خاک پاک را
گوهر شایسته دانم
چون از آن امده
در آن خواهم فرود
کا اکبر
بازنشر کرده است.
رنج تو هست
در دلم
خسته از این خاطره
منم
کا اکبر