اکبر کا
۹۴۳ پست
۲۱ دنبال‌کننده
۴,۸۶۷ امتیاز

تصاویر اخیر

بازنشر کرده است.
هزار بار
ببوسم
قفل نگاهت
که به یکبار
نگاهم کردی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
بی تو
نشاطم
بی نشاطه
بی تو
حضورم
کم ظهوره
بی تو
نگاهم
در غروبه
کا اکبر
بازنشر کرده است.
رو به رویم
که شدی
مهمان جانم باش
جانم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
حال خوشم
دلخوشی بود
ماله نکش
دلخوری ها
کم نمیشه
کا اکبر
بازنشر کرده است.
به خدا
دلم که به فریادم نرسید
هیچ!
تو هم بیا تو دلمو
خالی کن
یاالله
کا اکبر
بازنشر کرده است.
تو را
به میلم خودم
ترانه سرودم
ندیده ای
چقدر
خوب سروده ام
کا اکبر
بازنشر کرده است.
بگذار
سر رود
چه با میل
چه با می
کا اکبر
بازنشر کرده است.
میلم شده
طاعون دلم
خوابم شده
کابوس
از بس
از پس پرده
به جان منی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
حال خوشی
نیست
به دلم
خنده شده
دردسرم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
دردم
به هواست
دلم
ریشه
به دردت
کا اکبر
بازنشر کرده است.
رخصت به دلم
یاد تو دادی
تودادی
فرصت به دلم
باز تو دادی
تو دادی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
شاید به دلم
وعده دیدار
تو دادی
از حس خوشش
مست به ایوانم
تو دادی
کا اکبر
بازنشر کرده است.
یا رب
دل ما
حاصل
یک بود و نبود است
کا اکبر
بازنشر کرده است.
چه بگویم
چه شده یا نشده
چه بخواهی چه نخواهی
به دلم نیست الک
رد بشود یا نشود
مزد دل
مهر و محبت
که به حصارش بکشیم
ما دگر حرف نداریم
بزنیم یا نزنیم
کا اکبر
بازنشر کرده است.
نه قرعه
به نامم زن
نه ناقوس دلم را
نه هوس به دلم مأنوس
نه راوی قصه هزار و یک شبم
عشقم را به سخره نگیر
ای طالب طلب من
کا اکبر