کاش گاهی مرد بودم...میشد غمم را..بغضم را..با سیگاری دود کنم

میشدتنهاییم را به خیابان بیاورم ونگران نگاه های مغرضانه مردم نباشم..

کاش گاهی مرد بودم میشد شادی ام را به کوچه ها بریزم

با صدای بلند از ته دل بخندم وهیچ ماشینی

برای سوار کردنم ترمز نکند

من از این بودن دراین سرزمین

گاهی سخت گله دارم...