قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

سکآنس قشنگی از سریآل (گودآل)
Yamaç Cim _ Babasinin Öğlü Cim


7 + 1399/03/04 - 00:03 در Sad Home
· · · · · · · ·
دیدگاه
Uzgun_kiz

اون آهنگی ک دیروز پریروز خطآبت دآدم و ترکی بود فیلمش و گفتم نگآ کن اینه فیلمش.
@sdnar

1399/03/4 - 00:26 · پسندیدم · گزارش
sdnar

سلام عزیزم عیدت مبارک گلم‌
ممنون لطف کردی نگاه میکنم مرسی

1399/03/4 - 00:28 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

سلآم ممنون عید هم مبآرک ❤
قربونت

1399/03/4 - 00:32 · پسندیدم · گزارش
sdnar

فداتشم مرسی عزیزم

دیدم اتی قشنگ بود این فیلم از ماهواره پخش میشه؟

1399/03/4 - 00:34 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

نشی ..❤

آره ولی من ک زبآن اصلی و نگآ میکنم از نت گرفتم بقیشم تو فلش پسر عموم ریخت.آخرآشم.
ولی مآهوآره اولآشِ فصل اولشِ فک کنم. نگآ میکرد یآدمِ.ازش سوآل کن کدوم کآنآل پخش می شه.

1399/03/4 - 00:36 · پسندیدم · گزارش
sdnar

قربونت

اها درسته حیف شد ماهواره فیلماشو نبینمیم

1399/03/4 - 00:38 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

چرآ حیف؟ نگآ کن دگ

1399/03/4 - 00:40 · پسندیدم · گزارش
sdnar

خخخ رو شبکه استانی نصب کردن

1399/03/4 - 00:41 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آهآ
از نت نگآ کن زبآن اصلی ولی ترجمه هم دآره

1399/03/4 - 00:43 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اره حتما نگاه میکنم مرسی

1399/03/4 - 00:45 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

اگ همرآه اول دآری ۲ شب تآ ۷ صب مآهآنه بگیر هرر چقد تو این سآعآتی ک گقتم بری تو نت فیلم دآنلود کنی مفته. قیمتشم ۹ هزآر و نهصد.
می ارزه این فیلم و ببینی. خیلی قشنگه .

1399/03/4 - 00:47 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اره نت شب تا صبح داریم .. ایرانسل میگیریم
اره حتما نگاه میکنم قشنگه

1399/03/4 - 00:51 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خو پ دآنلود کن نگآ کن.۹۳ قسمت ِ ۲ سآعته ست.
فصل چهآرش و بخآطر کرونآ گذآشتن مردآد مآه بآزی میکنن.
قربونت. ❤

1399/03/4 - 00:54 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اره دان میکنم .. چقد زیادد93 قسمت ..

اها درسته .. خوبه

خدانکنه❤

1399/03/4 - 01:02 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

زیآدِ ولی انقده قشنگ بآزی کردن نمیدونی کی فصل هآشو تموم کردی !

1399/03/4 - 01:04 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اره این ی تیکش که عالی بود ..

1399/03/4 - 01:08 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
sdnar

خخخ اتی اول ی کم مریقصه بعد حسابشون میرسه

1399/03/4 - 01:17 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

اونی ک هآج و وآج وآیسآده فک میکنه اونآ آدمآی خودشن خ
یهو میبینه نه آدمآی چوکور هستن.

1399/03/4 - 01:19 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

دشمن آدمآی چوکور بود میخآس خونه هآشون و بگیرع ب اسم خودش بزنه.
ک گول میخوره

1399/03/4 - 01:19 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اونی ک هآج و وآج وآیسآده فک میکنه اونآ آدمآی خودشن خ
یهو میبینه نه آدمآی چوکور هستن.


خ اره چطور نگاشون میکرد

1399/03/4 - 01:23 · پسندیدم · گزارش
sdnar

دشمن آدمآی چوکور بود میخآس خونه هآشون و بگیرع ب اسم خودش بزنه.
ک گول میخوره


من باید از اول ببینم .. بدونم چی شدهد

1399/03/4 - 01:23 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

اونی ک هآج و وآج وآیسآده فک میکنه اونآ آدمآی خودشن خ
یهو میبینه نه آدمآی چوکور هستن.

خ اره چطور نگاشون میکرد

خیلی آدمآ میآن بگیرم محله ی چوکور رو خیلی ازین صحنه هآ دآرع.
این خیلی قشنگه

[لینک]

1399/03/4 - 01:24 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

دشمن آدمآی چوکور بود میخآس خونه هآشون و بگیرع ب اسم خودش بزنه.
ک گول میخوره

من باید از اول ببینم .. بدونم چی شدهد


ببین همه تو روزآی قرنطینه اینجآ این فیلم و نگآ کردن

1399/03/4 - 01:25 · پسندیدم · گزارش
sdnar

خ همین که اهنگ میزاره مریقصه فیلم قشنگ میکنه

1399/03/4 - 01:26 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

1399/03/4 - 01:29 · پسندیدم · گزارش
sdnar

اونی ک هآج و وآج وآیسآده فک میکنه اونآ آدمآی خودشن خ
یهو میبینه نه آدمآی چوکور هستن.

خ اره چطور نگاشون میکرد
خیلی آدمآ میآن بگیرم محله ی چوکور رو خیلی ازین صحنه هآ دآرع.
این خیلی قشنگه

[لینک]


این قسمت خیلی قشنگه بوداا

1399/03/4 - 01:30 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
sdnar

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ

1399/03/4 - 01:32 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

عجب حرفی میزنه یآمآچ در مورد زن هآ.
اون پسره رو هم میبره ک دوست دخترش اونو ببینه بآ مآشین مدل بآلآ و بهش زنگ بزنه برآی اولین بآر خ

1399/03/4 - 01:32 · پسندیدم · گزارش
Uzgun_kiz

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ


ای گل گفتی این فیلم اصن مث بقیه نیس ک این ازون بچه دآشته بآشه یآ اون اون و دوس دآشته بآشه نه ی فیلم جنگیِ ولی عشق عم هست تو فیلم عشق همسر ب همسر منظورمِ انقده طرفدآر دآره این فیلم تو خود ترکیه

1399/03/4 - 01:34 · پسندیدم · گزارش
sdnar

خ اره دختره چقد ذوق میکرد ..

1399/03/4 - 01:34 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خ اره دختره چقد ذوق میکرد ..

لپآش خعلی پنیری بود

1399/03/4 - 01:35 · پسندیدم · گزارش
sdnar

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ

ای گل گفتی فیلم اصن مث بقیه نیس ک این ازون بچه دآشته بآشه یآ اون اون و دوس دآشته بآشه نه ی فیلم جنگیِ ولی عشق عم هست تو فیلم عشق همسر ب همسر منظورمِ انقده طرفدآر دآره این فیلم تو خود ترکیه


اره چون قبلانا یدونه فیلم ترکیه دیده بودم همش بچه دار میشدن دوس داشتن خیلی دوس نداشتم ببینم .. ایجور فیما بیشتر دوس دارم

1399/03/4 - 01:37 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ

ای گل گفتی فیلم اصن مث بقیه نیس ک این ازون بچه دآشته بآشه یآ اون اون و دوس دآشته بآشه نه ی فیلم جنگیِ ولی عشق عم هست تو فیلم عشق همسر ب همسر منظورمِ انقده طرفدآر دآره این فیلم تو خود ترکیه

اره چون قبلانا یدونه فیلم ترکیه دیده بودم همش بچه دار میشدن دوس داشتن خیلی دوس نداشتم ببینم .. ایجور فیما بیشتر دوس دارم


آره من خودمم نگآ میکردم مآهوآره ک دآشتم همش اینجوری بود بعد مدتی نگآ نکردم ترکی فیلم تآااا این اومد
[لینک]


این قسمتش هم میرقصه ببین

1399/03/4 - 01:38 · پسندیدم · گزارش
sdnar

خ اره دختره چقد ذوق میکرد ..

لپآش خعلی پنیری بود


خ اره چطور نگا میکرد

1399/03/4 - 01:51 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
sdnar

آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ

ای گل گفتی فیلم اصن مث بقیه نیس ک این ازون بچه دآشته بآشه یآ اون اون و دوس دآشته بآشه نه ی فیلم جنگیِ ولی عشق عم هست تو فیلم عشق همسر ب همسر منظورمِ انقده طرفدآر دآره این فیلم تو خود ترکیه

اره چون قبلانا یدونه فیلم ترکیه دیده بودم همش بچه دار میشدن دوس داشتن خیلی دوس نداشتم ببینم .. ایجور فیما بیشتر دوس دارم

آره من خودمم نگآ میکردم مآهوآره ک دآشتم همش اینجوری بود بعد مدتی نگآ نکردم ترکی فیلم تآااا این اومد
[لینک]


این قسمتش هم میرقصه ببین


اینم عالی بود میگه این صدای اهنگه بیاد دهنش سرویسه خ

1399/03/4 - 01:58 · پسندیدم · 1 کاربر · گزارش
Uzgun_kiz

خ اره دختره چقد ذوق میکرد ..

لپآش خعلی پنیری بود

خ اره چطور نگا میکرد


اینجوری نگآ میکرد
آره عین خیآلشم نیس مثلا تو صحنع ی جنگع و تفنگ هس دست دشمنآش همش تو هررر عملیآتی میرقصه یآ آهنگ میبره بآ خودش. چون خودش اوآیل قبل این ک ب محله اش برگرده خوآنندگی میکرده تو کآفه هآ و گیتآر میزده

اره .. فیلمای ترکی قشنگه همشون ولی این چون بزن بزن دعوا داره خیلی خوبه خخخ

ای گل گفتی فیلم اصن مث بقیه نیس ک این ازون بچه دآشته بآشه یآ اون اون و دوس دآشته بآشه نه ی فیلم جنگیِ ولی عشق عم هست تو فیلم عشق همسر ب همسر منظورمِ انقده طرفدآر دآره این فیلم تو خود ترکیه

اره چون قبلانا یدونه فیلم ترکیه دیده بودم همش بچه دار میشدن دوس داشتن خیلی دوس نداشتم ببینم .. ایجور فیما بیشتر دوس دارم

آره من خودمم نگآ میکردم مآهوآره ک دآشتم همش اینجوری بود بعد مدتی نگآ نکردم ترکی فیلم تآااا این اومد
[لینک]


این قسمتش هم میرقصه ببین

اینم عالی بود میگه این صدای اهنگه بیاد دهنش سرویسه خ


اون کچله دشمنشونه اون یکی زندآنی برآدر یآمآچِ میفهمه ک برآ نجآتش اومده از اون آهنگ میگه چتو دهنت....

1399/03/4 - 12:32 · پسندیدم · گزارش

امتياز مثبت

(7 کاربر)

پيگيري‌کنندگان ديدگاه

(مشاهده)

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد