دلم مشكن كه اين بشكسته دل را 
كسي پيش از تو بشكسته نگارا 
دل خويشم در اين دنياي فاني 
كه جز تو دل نمي بندد به جايي

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.