‏المپیک قبلی شناگر ایرانی بین پنجاه و هشت نفر پنجاه و هفتم شد ،رییس فدراسیون میگفت فراتر از انتظار ما بوده ،

انگار انتظار داشت غرق بشه

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.