از کوروش پرسیدند:
قصر شما دو راه پله دارد ، یکی از آنها بیست پله دارد و دیگرے نوزده پله دلیل این امر چیست؟
کوروش پاسخ داد:
آن راه پله که نوزده پله دارد برای ورود و خروج کسانیست که از خارج ایران به دیدارمان آمده اند.
و آن راه پله که بیست پله دارد براے ورود و خروج مردمان ایران زمین است
پرسیدند دلیلش چیست؟
کوروش گفت به این دلیل ایرانیان از این راه پله استفاده میکنند ..
چون ایرانیان همواره یک پله از دیگران بالاترند!
بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.