ســلام عزیز مهربانم، ســالهاست خنده هایم را...
در گــــــــــریه هــــایم غسل داده وتطهیــر میکنـــم...
شـــاید نگاه پرمهــرحضرتِ عیسی بن مریم علیه السَّلام...
مهر مــادرانه حضرتِ مریمِ قدّیس،برقلب من نیزمهربان عیسای مسیحش؟
آیا من غلام حضرت عیسی«ع»در رکابش باشم، نگاهم میکنیـــد به مهـــر؟ودعــایِ خیـــر؟...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.