قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

یافتن پست: #کلیک چت

MANI
MANI

دنیا دچار یک رنسانس عجیب رفتاری شده ..
آدمها یاد گرفتند از چهارچوب و قالب های پوزیشن های شسته رفته کمی فاصله بگیرند ...
ماسک بر چهره ها افزود اما یک رونمایی زیبا از عاطفه و انسانیت بوجود آورد ...
اگرچه تجربیات تلخ همراهش داشت ... ولی این دعوت خاموش , و ساکت آدمها برای به نجوا درآوردن قلبهای هم ، یک اتفاقی بود , ستودنی ... بی شک این ویروس , با دنیا انجام داد ..

طلب_خیر_برای_بشر
و تمامی , شما دوستانم
آرزوی سلامتی , برای یکایک آنهایی که توی قلبتان خانه دارند و شما هم در ثانیه های بی بازگشتشون زندگی می کنید ...

8 دیدگاه · 1399/02/1 - 20:43 6 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم گلنازتهرانی؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️ دختر عزیزم گلنازتهرانی سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@ruzvarna
دیدگاه · 1399/02/1 - 01:54 1 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم المیــراخانم؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️دخترعزیزم المیراخانم سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@fns4565
دیدگاه · 1399/02/1 - 01:52 1 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم آقا امیر؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️عزیزم آقا امیر سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@Amiiir
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم شیرین خانم؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️دختر عزیزم شیرین حانم سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@shirin--_jj12
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم نگین خانم؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️دخترعزیزم نگین خانم سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@Negin
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم آقا حمیــد؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️عزیزم آقاحمیــدسالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@hamid5555
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم آقا مهران؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...

❤️عزیزم آقامهران سالروززمینی شدنتون مبارک❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@dada-123
3 دیدگاه · 1399/02/1 - 01:44 1 +
♱

@nafasim
#❤

18 دیدگاه · 1399/01/31 - 18:51 در Sad Home 9 +
♱

@khanumgol
#❤

17 دیدگاه · 1399/01/31 - 18:46 در Sad Home 5 +
♱

سلآام . . 


6 دیدگاه · 1399/01/31 - 18:26 در Sad Home 5 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

« ســلام،جانان خانم عزیز،چندیست هستید درساحۀسایت ما»
ازدیدارتونخوشحال،ودعـــــاگُـــونُـــون  هســــــنیـــم
.••.¸¸.••.•-
می نویسم روی دفتر ســال نو
باز یک احســاس و یک آغاز نو


بازهم عاشق شــدن، پروانگي
بازهم جاری شــــدن در زندگی


باز همصُـحبت شُـدن با یاســـها
با اقـــاقـــي هـای شَُــهر رازها


باز در تکرار شــــادی گم شدن
در هیـــاهوی زمین پیدا شدن


بازهم میــــلاد نو، انسان نو
طرح تازه، ایده و افکار نو


آه، آری بازهم در این بهار

❤️می زند لبخند بر مـــــا روزگار❤️
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
@jana_917
دیدگاه · 1399/01/31 - 16:58 8 +
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی

« ســلام،خاتون خانم عزیز،دیریست غایب بودید ای صاحبِ میدانِ ما»
دعـــــاگُـــونُـــون بودیـــم و هســــــنیـــم
.••.¸¸.••.•-
می نویسم روی دفتر ســال نو
باز یک احســاس و یک آغاز نو


بازهم عاشق شــدن، پروانگي
بازهم جاری شــــدن در زندگی


باز همصُـحبت شُـدن با یاســـها
با اقـــاقـــي هـای شَُــهر رازها


باز در تکرار شــــادی گم شدن
در هیـــاهوی زمین پیدا شدن


بازهم میــــلاد نو، انسان نو
طرح تازه، ایده و افکار نو


آه، آری بازهم در این بهار

❤️می زند لبخند بر مـــــا روزگار❤️
سرورارجمندمون خاتون خانم خیـــلی عزیز
الهی همیشه سالم وصالح وسرافرازوشادمان باشید
عزیزدلمان هستیدبراتون ختم صلوات واَُمَّن یُجیب گرفتیم
خدایاهزاران بارشُکرت
اگرعلاقمندبودیدبازهم بیائیـدبه گروصمیمیمون ووپستی بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک رابا کلیک فشاردهید
.••.¸¸.••.•-
.
.

خوابم میاد شدییید


دخترمو میارم کلیک یه کوچولو مراقبش باشد من بخوابم
علی امیرعسجدی
علی امیرعسجدی
الهی وَرَبّی من لی غَیرُک
.••.¸¸.••.•-
❤️سالروز اغعیاد شعبان المعظم مبارکباد،❤️
سلام دوســــــت عزیزم فاطیما خانم؛
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آبِ باران،؛جویبار،رودخانه ونهایتاً
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا رانرم وزیبامیکنند
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه

شـــــایـــد ظاهراً بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد، اما …

همین لحظه هارابایدزندگی کنیـــم به مهر و صفا و صداقت...
عزیزم سالروززمینی شدنتون مبارک

تقدیم نگاهِ پُر مهرتون  بیـــابه گروهمون،لینک پائین؛
❤️ممنونم از تشریف فرمائی و قبول عضویت وهوادازی  گروه  ❤️
❤️امضای خداوندبخشنده وبسیار مهربان ، پای همه آرزوهاتون❤️
اگرعلاقمندبودید؛بیائیـدبه گروصمیمیمون وپست بگذارید.
http://clickbax.ir/moshaverehلطفاً همین لینک ،کلیک کنــیــد
.••.¸¸.••.•-
@Fatima_sp
دیدگاه · 1399/01/31 - 11:50 5 +
صفحات: 5 6 7 8 9

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

کلیه محتوای این سایت توسط کاربران درج شده است و کلیکی ها هیچ مسئولیتی نسبت به آن ها ندارد